A-T

A-T Beacon Scheduler-LSPosed中文网

A-T Beacon Scheduler

灯塔调度,限制后台应用资源使用以优化前台应用使用体验,并且进行线程优化。与CPU、GPU、DDR等不相干调度可以同时运行。对realme GT系列设备有额外优化。模块运行完全依靠Zygisk,请确保Zygisk...
LSP的头像-LSPosed中文网LSP24天前
0240